Category: Văn mẫu lớp 7

Bình luận giải thích câu nói Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách trở mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Em hiểu ý nghĩa gì về câu: Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Mọi khó khăn, gian nan, thử thách trong cuộc sống chúng ta đều có thể vượt qua chỉ cần trong mỗi chúng ta có ý chí và nghị